ดาวน์โหลด

คำร้อง

คำร้องขอใบประกาศนียบัตร/แก้ไขข้อมูล รายบุคคล

คำร้องขอแก้ไขนักธรรม ใช้ในกรณีนักเรียนในสังกัดมีหลายคนเพื่อขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ หลังประกาศผลสอบแล้วภายใน ๑ เดือน

คำร้องขอแก้ไขธรรมศึกษา ใช้ในกรณีนักเรียนในสังกัดมีหลายคนเพื่อขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ หลังประกาศผลสอบแล้วภายใน ๑ เดือน

แบบฟอร์มทำบัญชีรายชื่อวัด/สถานศึกษา

บัญชีแจ้งรายชื่อวัด

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถานศึกษา