บุคลากรฝ่ายธุรการ

หัวหน้าฝ่าย :   พระครูวินัยรสสุนทร วัดตรีทศเทพ (กรุงเทพมหานคร) โทร.๐๘๖-๐๗๗-๐๒๕๓

รองหัวหน้าฝ่าย :   พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพมหานคร) โทร.๐๘๑-๙๒๙-๘๗๔๓

เจ้าหน้าที่ :   พระมหาเชษฐ์ภาวิตร ชยานนฺโท วัดชนะสงคราม (กรุงเทพมหานคร) โทร.๐๒-๖๒๙-๔๓๐๐ ต่อ ๑๗๑ หรือ ๐๙๒-๒๖๓-๕๒๓๔

เจ้าหน้าที่ :   พระครูสุธีจริยาภรณ์ (ชลธิชา ปทีโป) วัดเสนหา (จ.นครปฐม) โทร.๐๘๔-๘๐๒-๓๕๓๙

เจ้าหน้าที่ :   พระครูปลัดปานเดชา ชิตเตโช วัดเสนหา (จ.นครปฐม) โทร.๐๒-๖๒๙-๔๓๐๐ ต่อ ๑๗๑

เจ้าหน้าที่ :   พระปฏิภาณ ปุญฺญธีโร วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพมหานคร) โทร.086-990-9699

เจ้าหน้าที่ :   นายสมชาย ศิริสุข