ทำความรู้จักอักษรย่อที่มักใช้ในกองธรรมฯ

อักษรย่อที่สำนักงานฯใช้
อักษรย่อพิเศษ ( นิยมใช้ย่อเพื่อความสะดวกต่อการพิมพ์ )
อักษรย่อ คำอธิบาย อักษรย่อ คำอธิบาย
นธ. นักธรรม (หลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามเณร) **ฆราวาสมักเข้าใจผิดและเรียกใช้ปนกับธรรมศึกษา (ม) หรือ ม. มหานิกาย
ธศ. ธรรมศึกษา (หลักสูตรสำหรับแม่ชี และฆราวาส) (ธ) หรือ ธ. ธรรมยุต
ศ.๑ บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นตรี สนร. สำนักเรียน
ศ.๒ บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นโท & เอก สนส. สนามสอบ
ศ.๓ บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นตรี โท เอก (ปส.) ประธานสนามสอบ
ศ.๔ บัญชีประกาศรายชื่อผู้สอบได้ นักธรรมชั้นตรี โท เอก (ผส.) ผู้รับข้อสอบ (ออนไลน์)
ศ.๕ บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี จต. เจ้าคณะตำบล
ศ.๖ บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นโท & เอก จอ. เจ้าคณะอำเภอ
ศ.๗ บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก จจ. เจ้าคณะจังหวัด
ศ.๘ บัญชีประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เลข. เลขา
ศ.๙ บัญชีรับใบตอบ ใช้เรียกทั้งนักธรรม และธรรมศึกษาทุกชั้น    
สถ.๔ บัญชีสถิติ หรือบัญชียอดจำนวนนักเรียนผู้ขอเข้าสอบ ใช้กับนักธรรม และธรรมศึกษา ส่วนกลางทุกชั้น    
สถ.๕ บัญชีสถิติ หรือบัญชียอดจำนวนนักเรียนผู้ขอเข้าสอบ ใช้กับนักธรรม ส่วนภูมิภาคทุกชั้น    
สถ.๖ บัญชีสถิติ หรือบัญชียอดจำนวนนักเรียนผู้ขอเข้าสอบ ใช้กับธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาคทุกชั้น