ธุรการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๘๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

กระดานข่าว

<<<< เพิ่ม/แก้ไข รายชื่อ ธรรมศึกษา ถึง 25 ก.พ. ๒๕๖๔ >>>><<<< ขอ/แก้ไข ใบประกาศฯ นักธรรม/ธรรมศึกษา >>>>

ติดต่อ : พระครูสุธีจริยาภรณ์ โทร.๐๘๔-๘๐๒-๓๕๓๙ ,
พระมหาเชษฐ์ภาวิตร ชยานนฺโท โทร.๐๒-๖๒๙-๔๓๐๐ ต่อ ๑๗๑ หรือ ๐๙๒-๒๖๓-๕๒๓๔อ้ปเดต : ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔