ธุรการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๘๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

กระดานข่าว

<<<< ขอ/แก้ไข ใบประกาศฯ นักธรรม/ธรรมศึกษา >>>>

ติดต่อ : พระครูสุธีจริยาภรณ์ โทร.๐๘๔-๘๐๒-๓๕๓๙ ,
พระมหาเชษฐ์ภาวิตร ชยานนฺโท โทร.๐๒-๖๒๙-๔๓๐๐ ต่อ ๑๗๑ หรือ ๐๙๒-๒๖๓-๕๒๓๔ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนกลาง:
ส่วนภูมิภาค:

อ้ปเดต : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔